Política de privacitat

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

  ALEIX TORNÉ NAVARRO (d'ara endavant el prestador)
  Camí del Verder, 30
  08480 L’Atmella del Vallès (Barcelona)
  NIF.: 44009279K
  Tel.: 696447732
  E-Mail: info@yourlocalguides.net

El prestador com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

TRACTAMENTS DE DADES RECAPTADES A TRAVÉS DE LA NOSTRA WEB:

Les dades que el prestador pugui recopilar per l’ús, navegació de la pàgina web, a través dels nostres formularis, via e-mail o amb motiu de la relació contractual que li uneix amb el prestador són dades de caràcter personal. A l’hora d’emplenar cadascun dels formularis presents en la nostra pàgina web s’hauran d’emplenar tots els camps. En el cas de no emplenar tals camps, no es podran dur a terme les finalitats descrites en cadascun dels formularis.

El prestador es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web.

FINALITAT DELS TRACTAMENTS:

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
Tractament de dades dels usuaris de la web:

 • Realitzar les gestions administratives i de gestió necessàries amb els usuaris de la web.
 • A l’omplir el “Formulari de contacte amb el Guia”, s’enviarà al guía profesional una còpia de les dades del formulari.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides pels usuaris.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del Butlletí o Newsletter.
 • Utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis importants en l’operativa de la web.
 • Es realitzaran anàlisi de perfils i d’usabilitat.

Tractament de dades dels guies professionals:

 • Realitzar les gestions administratives i comercials necessàries amb els guies professionals, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides pels guies professionals.
 • Remetre comunicacions informatives, de gestió, comercials i/o publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic emparades en la relació contractual o pre-contractual i en l’interès legítim del prestador.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits pels guies professionals.
 • Utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis i desenvolupaments importants en les condicions generals de contractació.
 • Es realitzaran anàlisi de perfils i d’usabilitat.

D’acord amb la LSSICE, el prestador no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@yourlocalguides.net

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DELS TRACTAMENTS

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. Art. 6 ap. 1 lletra a RGPD.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual o precontractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. Art. 6 ap. 1 lletra b RGPD. Això serà també d’aplicació per al processament de dades personals necessari per a dur a terme mesures precontractuals.

Si el processament és necessari per a salvaguardar un interès justificat de la nostra empresa o d’un tercer i si els interessos i els drets i llibertats fonamentals de l’interessat no prevalen sobre l’interès anteriorment esmentat, la base legal per a aquest processament serà l’Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les dades facilitades per l’usuari poden comunicar-se o poden ser objecte d’accés per part de:

Els nostres proveïdors com a encarregats de tractament: les dades personals poden ser facilitats a proveïdors de serveis. El tractament de les dades personals es realitzarà dins del tractament per encàrrec, segons l’Art. 28 RGPD. Els proveïdors solament tindran accés a aquella informació que sigui necessària per a dur a terme la corresponent activitat, i durant el temps mínim necessari

Les Administracions Públiques, Organismes Públics i Autoritats en els casos previstos per Llei.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació del prestador. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, consent expressament al fet que el prestador realitzi les següents activitats i/o accions:

En cas que com a usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí o newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes.

En el cas de guies professionals la relació contractual o precontractual habilita al prestador a través del seu interès legítim i del que s’estableix en l’Art. 21 LSSICE, a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica informant de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant el prestador presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a, info@yourlocalguides.net indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Conservarem determinades dades personals identificatius i del trànsit durant el termini màxim de 5 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats pel prestador per a comunicar-se és el telèfon mòbil d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si Vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, el prestador quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són els següents:

 • Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts en la pàgina web
 • Aquells inclosos en els diferents formularis previstos en la pàgina web
 • Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de què es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que, en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

XARXES SOCIALS

L’informem que YOURLOCALGUIDES pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de YOURLOCALGUIDES, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

YOURLOCALGUIDES tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que YOURLOCALGUIDES consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, YOURLOCALGUIDES es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de YOURLOCALGUIDES, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, YOURLOCALGUIDES quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

D’igual manera, el prestador realitzarà els seus millors esforços perquè la pàgina web no sigui atacada per virus informàtics. No obstant això, donat la constant evolució tecnològica i aparició de noves amenaces informàtiques, no pot garantir que la pàgina web no contingui virus informàtics. D’aquesta manera, és responsabilitat de l’usuari comptar amb tots els programes antivirus i tallafocs (firewalls)necessaris per a evitar qualsevol tipus d’infecció per virus informàtics, sense que en cap cas pugui derivar-se cap responsabilitat al prestador.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

SUBSCRIPCIÓ Al BLOG

En el cas que l’usuari se subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractats per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizaciónde les dades o destrucció total d’aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractats seran per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total d’aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El prestador es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre el prestador amb els usuaris i amb els guies professionals de, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts. Són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de la web els Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Granollers.


Comments are closed