Modificació de l’activitat de guies de turisme a Catalunya a través d’un nou decret

Logo Gencat Empresa i Coneixement

Modificació de l’activitat de guies de turisme a Catalunya a través d’un nou decret

Logo Gencat Empresa i Coneixement

03/08/18 | notícies | Catalunya, Gencat, GuiadeTurisme, decret, habilitació

DECRET
/2018 de de , sobre l’activitat de guia de turisme.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de turisme, d’acord amb el seu article 171. Aquesta competència inclou en tot cas la regulació dels drets i els deures específics de les persones usuàries i de les prestadores de serveis turístics; així mateix, la Generalitat també té competència exclusiva en matèria de defensa dels drets dels consumidors i els usuaris, i de difusió i protecció del patrimoni cultural de Catalunya, d’acord amb els articles 123.a) i 127.b), respectivament, de l’Estatut.

L’article 65 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya preveu que l’activitat de guia de turisme és de lliure prestació excepte a l’interior dels monuments declarats bé cultural d’interès nacional i dels museus inscrits al Registre de Museus de
Catalunya. Per establir-se a Catalunya per desenvolupar l’activitat de guia de turisme als llocs esmentats, cal disposar de l’habilitació corresponent, atorgada o reconeguda per l’Administració de la Generalitat.

Les habilitacions de guia de turisme s’han obtingut durant anys a partir de la superació d’un examen que versava sobre diverses àrees de coneixement, i que era regulat pel Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de turisme; i el procediment per a obtenir el reconeixement d’habilitacions expedides per altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o organismes oficials d’altres estats membres de la Unió Europea, era regulat per l’Ordre ICT/352/2002, de 3 d’octubre, per la qual s’estableixen els procediments de reconeixement d’habilitacions de guia de turisme expedides per altres administracions públiques.

No obstant això, la regulació del Decret 5/1998 suposava, d’una banda, una limitació a l’accés a l’activitat de guia als llocs on no és de lliure prestació, atès que les persones interessades no podien optar a presentar-se a l’examen en qualsevol moment, sinó que havien d’esperar a la corresponent convocatòria per tal de poder-se presentar a la prova per obtenir l’habilitació; i d’altra banda, no garantia el reciclatge dels coneixements de les persones habilitades, ja que un cop obtinguda l’habilitació de guia, aquesta es renovava automàticament a partir de la presentació de la
corresponent sol·licitud de renovació.

Aquest Decret estableix un nou procediment per obtenir l’habilitació, en el qual les persones interessades podran presentar la sol·licitud en qualsevol moment, sense necessitat d’esperar a la convocatòria d’un examen, i que es resol en el termini de tres
mesos. A més, el Decret inclou el procediment per a obtenir el reconeixement d’habilitacions expedides per altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o organismes oficials d’altres estats membres de la Unió Europea. Un altra novetat important del Decret respecte la normativa anterior, és que subjecta la vigència de l’habilitació i del reconeixement de l’habilitació, en el seu cas, a la revisió periòdica del compliment dels requisits, que es realitza cada quatre anys, i que s’estableix com a garantia del compliment continu dels requisits necessaris per exercir l’activitat als llocs
on no és de lliure prestació.

L’habilitació comporta un segell de qualitat avalat per l’administració turística, per tal que les persones professionals puguin disposar d’una habilitació que els permeti realitzar el guiatge d’acord amb la seva especialització segons les titulacions o aptituds que acreditin. Un guia de turisme podrà ser una persona especialitzada en patrimoni cultural, natural, immaterial, rutes temàtiques, literàries, insòlites, etc.

Aquest decret s’estructura en capítols, establint en el capítol u diverses disposicions generals referents a l’activitat de guia de turisme; el capítol dos estableix la regulació del procediment d’obtenció de l’habilitació per desenvolupar l’activitat de guia de turisme als llocs on no és de lliure prestació; el capítol tres estableix el procediment per obtenir el reconeixement de les habilitacions obtingudes en altres comunitats autònomes i en altres estats membres de la Unió Europea; el capítol quatre regula els drets dels usuaris dels serveis de guia de turisme i les responsabilitats i sancions; i per últim, inclou una disposició transitòria que estableix un termini per tal que les persones que ja disposen de l’habilitació s’adeqüin a la nova regulació, i una disposició derogatòria.

El Decret s’adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Pel que fa als principis de necessitat i seguretat jurídica, el Decret és coherent amb l’ordenament jurídic vigent, desenvolupant l’article 65 de Llei 13/2002, que preveu l’habilitació de guia de turisme; aquesta habilitació es justifica per a la protecció, la conservació, la difusió i el foment del patrimoni català, davant de persones viatgeres que ens visiten, a més de difondre el patrimoni immaterial, oferir informació veraç i vetllar pels interessos de visitants i, alhora, de la població local, proporcionant una
bona gestió de fluxos al voltant de monuments amb una gran afluència de visitants. El procediment per a l’obtenció de l’habilitació és proporcional a l’objectiu que es vol assolir, que és garantir el compliment, des de l’inici, de tots els requisits necessaris per obtenir l’habilitació; és eficaç perquè permet acreditar el compliment dels requisits per obtenir l’habilitació, tant de manera prèvia al seu atorgament com en el moment de la seva revisió; i és eficient perquè el compliment de la norma es portarà a terme amb els recursos públics estrictament necessaris. Per últim, en la tramitació del Decret s’han acomplert tots els tràmits de transparència i participació pública.

Aquest text, com a novetat, introdueix l’obligació a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics a l’empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d’acord amb l’article 6 d’aquest Decret.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, vist el dictamen emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, vist/d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1
Definició de l’activitat de guia de turisme
L’activitat de guia de turisme és aquella que té per objecte la prestació de manera habitual i retribuïda de serveis d’informació en matèria cultural, artística, històrica i geogràfica o ecològica, prestats a turistes en les seves visites amb la finalitat d’informar-los dels recursos turístics.
Article 2
Exercici de l’activitat
L’activitat de guia de turisme, a Catalunya, és de lliure prestació excepte a l’interior dels monuments declarats bé cultural d’interès nacional i dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya, d’acord amb l’article 65 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
Article 3
Habilitació de l’activitat
1. L’activitat de guia de turisme que es desenvolupa en visites a l’interior dels monuments i dels museus fixats a l’article 4 del present Decret està subjecta a una habilitació administrativa prèvia atorgada pel departament competent en matèria de turisme, la qual s’obté d’acord amb el procediment establert en el capítol 2, i el seu
exercici queda atribuït exclusivament a les persones habilitades.
2. No estan obligades a disposar de l’habilitació de guia de turisme:
a) Les persones que es dediquen a l’ensenyament quan de manera ocasional acompanyen alumnes a l’interior dels monuments o dels museus establerts a l’article 4 del present Decret.
b) El personal al servei de l’Administració quan en les visites institucionals, de manera ocasional acompanyen visitants a l’interior dels monuments o dels museus establerts a l’article 4 del present Decret.
c) El personal empleat i els serveis pedagògics dels monuments o dels museus que en faciliten informació.
Les persones especificades en els apartats a) i b) no poden percebre cap retribució específica per aquests serveis.
Article 4
Àmbit de l’habilitació
Els monuments a l’interior dels quals és imprescindible disposar de l’habilitació són els declarats béns culturals d’interès nacional pel departament competent en matèria de cultura.
Els museus a l’interior dels quals és imprescindible disposar de l’habilitació són els inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, depenent del departament competent en matèria de cultura, i consultables a la web del mateix departament.
Article 5
Registre de l’activitat
Les persones habilitades com a guia de turisme s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya d’acord amb la normativa específica. Aquesta inscripció es fa d’ofici per la pròpia administració.
Capítol 2
Procediment per obtenir l’habilitació de guia de turisme
Article 6
Requisits
Per tal d’obtenir l’habilitació com a guia de turisme és necessari:
a) Ser major d’edat.
b) Tenir nivell B-2 de català.
c) Tenir nivell B-2 de castellà.
d) Acreditar la puntuació mínima establerta per la Resolució del conseller competent en matèria de turisme per la qual s’aprova el model que estableix els criteris per a l’habilitació com a guia de turisme de Catalunya.
Article 7
Tramitació, avaluació, resolució i durada
2. El procediment s’inicia mitjançant la presentació, davant la Finestreta Única Empresarial, preferentment, de la sol·licitud normalitzada que es pot obtenir al web del Canal Empresa, junt amb la documentació a què es refereix l’article anterior.
3. En el supòsit que de l’avaluació de la sol·licitud i de la documentació aportada es desprengui que aquesta no reuneix els requisits o manquen documents, s’ha de requerir a la persona interessada, en els termes de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, perquè esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de què si no ho fa en el termini indicat, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada en el termes previstos a l’article 21 de la llei esmentada.
4. L’òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la direcció general competent en matèria de turisme. Aquesta resolució es notificarà per mitjans electrònics, d’acord amb l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
5. Si la direcció general competent resol atorgar l’habilitació, aquesta direcció general ha de lliurar a la persona sol·licitant el document acreditatiu de l’habilitació.
6. Una vegada atorgada l’habilitació, aquesta caduca al cap de quatre anys, si no s’ha sol·licitat la renovació en el termini establert en l’article següent.
7. Transcorregut el termini de tres mesos sense haver dictat la corresponent resolució, aquesta s’entendrà estimada.
Article 8
Renovació de l’habilitació
Per tal d’obtenir la renovació de l’habilitació, les persones interessades han de presentar, davant la Finestreta Única Empresarial, preferentment, la sol·licitud normalitzada, i acreditar la seva plena adequació als requisits vigents que els siguin d’aplicació, tres mesos abans de la data de caducitat. En el cas de no sol·licitar-la en el termini establert, es resoldrà la seva revocació definitiva.
Per tal d’obtenir la renovació de l’habilitació com a guia de turisme és necessari complir els requisits previstos en l’article 6.
Capítol 3
Procediment de reconeixement d’habilitacions de guia de turisme expedides per altres administracions públiques.
Article 9
Reconeixement d’habilitacions
Les persones guies de turisme en possessió d’una habilitació expedida per altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o per altres estats membres de la Unió Europea, poden exercir l’activitat de guia de turisme a Catalunya a l’interior dels monuments i dels museus establerts a l’article 4, sempre que la seva habilitació sigui
reconeguda per part de la direcció general competent en matèria de turisme.
Article 10
Tramitació, avaluació, resolució i durada
1. El procediment de reconeixement d’habilitacions de guia de turisme expedides per altres administracions públiques es realitza per mitjans electrònics i té una durada de tres mesos.
2. El procediment s’inicia mitjançant la presentació, davant la Finestreta Única
Empresarial, preferentment, de la sol·licitud normalitzada que es pot obtenir al web del Canal Empresa. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Passaport, cas de persones no nacionals de l’estat espanyol.
b) Certificat de l’entitat emissora del document que habilita per exercir l’activitat de guia de turisme en alguna comunitat autònoma de l’Estat espanyol o en algun país de la Unió Europea on es faci constar:
I. Que la persona interessada està en possessió de l’habilitació esmentada.
II. Que aquesta habilitació permet a la persona titular exercir l’activitat de guia de turisme en els recintes de museus, monuments i conjunts històrics.
c) Formulari amb les dades de competències necessàries.
d) Fotografia de mida de carnet.
3. La direcció general competent en matèria de turisme ha d’avaluar si l’habilitació presentada pot ser reconeguda, d’acord amb la documentació a què fa referència l’apartat anterior, de la qual, si escau, pot demanar la presentació de traduccions jurades.
En el supòsit que de l’avaluació de la sol·licitud i de la documentació aportada es desprengui que aquesta no reuneix els requisits o manquen documents, s’ha de requerir a la persona interessada, en els termes de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, perquè esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de què si no ho fa en el termini indicat, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució dictada en el termes previstos a l’article 21 de la llei esmentada.
4. L’òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la direcció general competent en matèria de turisme. Aquesta resolució es notificarà per mitjans electrònics, d’acord amb l’article 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
5. Si la direcció general competent resol atorgar el reconeixement de l’habilitació, aquesta direcció general ha de lliurar a la persona sol·licitant el document acreditatiu del reconeixement.
6. Una vegada atorgat el reconeixement, aquest caduca al cap de quatre anys, si no s’ha sol·licitat la renovació en el termini establert en l’article següent.
7. Transcorregut el termini de tres mesos sense haver dictat la corresponent resolució, aquesta s’entendrà estimada.
Article 11
Renovació del reconeixement
Per tal d’obtenir la renovació del reconeixement de la seva habilitació, les persones interessades han de presentar, davant la Finestreta Única Empresarial, preferentment, la sol·licitud normalitzada, i acreditar la seva plena adequació als requisits vigents que els siguin d’aplicació, tres mesos abans de la data de caducitat. En el cas de no sol·licitar-la en el termini establert, es resoldrà la seva revocació definitiva.
Article 12
Identificació
A les persones habilitades com a guia de turisme i els reconeixements d’habilitacions d’altres administracions públiques, la direcció general competent en matèria de turisme els emetrà una identificació.
A tal efecte es regularà l’import de la taxa corresponent.
Capítol 4
Drets i responsabilitats
Article 13
Drets de les persones usuàries del servei de guies de turisme
a) Rebre en tot moment informació objectiva, àmplia i veraç.
b) Les persones usuàries de serveis de guies de turisme que contractin el servei fora d’un paquet turístic poden demanar a la persona que exerceix de guia que els lliuri per escrit i per duplicat el programa detallat de la visita, l’idioma en què es desenvoluparà, la seva durada i el seu preu total, abans de la contractació del servei. La persona usuària del servei ha de signar l’acceptació de les condicions; una còpia del programa quedarà en poder de la persona usuària i l’altra en poder de qui exerceix l’activitat de guia.
c) Les persones usuàries del servei de guies de turisme tenen dret a què els guies s’identifiquin com a tals.
Article 14
Responsabilitats i sancions
L’exercici de l’activitat de guia de turisme que no s’ajusti a les disposicions del present Decret pel que fa a la necessitat d’habilitació administrativa es considera exercici no legal de l’activitat i dona lloc a les responsabilitats i a les sancions corresponents de conformitat amb la legislació vigent, així com l’oferta i la publicitat per qualsevol mitjà de comunicació dels serveis de guia de turisme que no s’ajustin al que disposa la normativa vigent.
L’incompliment del present Decret per part de les empreses que ofereixin serveis de guies de turisme dona lloc a les responsabilitats i a les sancions corresponents de conformitat amb la legislació vigent.
Disposició transitòria
Les persones que exerceixen l’activitat de guia de turisme habilitada d’acord amb la normativa fins ara vigent en alguna de les seves classificacions o en possessió de qualsevol habilitació anterior han de demanar la nova habilitació en el termini màxim
de cinc anys a comptar de l’entrada en vigor del present Decret.
Passat aquest termini, les esmentades habilitacions perdran la seva validesa.
Disposició derogatòria
Resten derogades les normes i els articles següents:
Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de turisme.
Resolució de 29 de juny de 1999, d’aprovació del temari que regirà les proves d’habilitació de guies de turisme de Catalunya.
Decret 120/2000, de 20 de març, pel qual es modifica l’article 11 del Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l’activitat de guia de turisme.
Ordre ICT/352/2002, de 3 d’octubre, per la qual s’estableixen els procediments de reconeixement d’habilitacions de guia de turisme expedides per altres administracions públiques.
Article 38 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.
Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.
Decret 158/2012, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.
Decret 210/1995, d’11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig de reglamentació de les agències de viatges.

Barcelona, de de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Maria Àngels Chacón i Feixas
Consellera d’Empresa i Coneixemen