Avís legal

Avís legal pàgina web

1. Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que Aquesta pàgina web és propietat de ALEIX TORNÉ NAVARRO, amb C.I.F. 44009279K amb domicili a Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona) i amb les següents dades de contacte: [email protected]

2. Protecció de Continguts

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per ALEIX TORNÉ NAVARRO en aquesta pàgina Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a ALEIX TORNÉ NAVARRO i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho ens ho faci saber al més aviat possible.

3. Accés i Ús del Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de ALEIX TORNÉ NAVARRO, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

ALEIX TORNÉ NAVARRO no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per ALEIX TORNÉ NAVARRO a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

4. Enllaços a tercers

En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços a altres pàgines web. ALEIX TORNÉ NAVARRO no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es té accés des d’aquest Lloc Web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de ALEIX TORNÉ NAVARRO que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment ALEIX TORNÉ NAVARRO de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

5. Xarxes socials

L’informem que ALEIX TORNÉ NAVARRO pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ALEIX TORNÉ NAVARRO es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ALEIX TORNÉ NAVARRO tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de ALEIX TORNÉ NAVARRO, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • – Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • – Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que ALEIX TORNÉ NAVARRO consideri no apropiats.
 • – I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, ALEIX TORNÉ NAVARRO es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

Contingut pàgina web

Qualsevol pàgina web està obligada a vetllar per les prescripcions establertes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i a la Directiva Europea 2000/31/CE.

Aquesta normativa estableix una sèrie d’obligacions formals que ha de complir qualsevol pàgina web destinada a la venda directa o indirecta de productes o serveis.

Si a més a més la pàgina web inclou sistemes per a la venda a distància de productes o serveis (comerç electrònic), s’han de complir unes obligacions addicionals.

Aquestes són, de forma resumida, les obligacions formals que s’hauran d’aplicar a l’hora d’implantar un ecommerce encara que és recomanable dur a terme una auditoria completa del portal (prèvia publicació) en matèria de LSSICE per complir amb la legislació vigent:

1. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA LSSICE

1.1 Informació sobre el prestador de serveis

La persona, empresa o entitat propietària de la pàgina web estarà obligada a posar a disposició dels usuaris, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, la següent informació (es recomana incloure-ho en un AVÍS LEGAL a través d’un enllaç situat a la pàgina d’INICI del lloc web):

 • a) Identitat del prestador de serveis (nom o denominació social, residència o domicili, adreça de correu electrònic, telèfon, etc.).
 • b) Dades d’inscripció del registre en què es trobin inscrits.
 • c) Dades d’autorització administrativa prèvia (en cas d’activitat subjecta a aquest règim).
 • d) Dades de professió regulada (núm. col·legiat, títol acadèmic, normes professionals, etc.).
 • e) Quan apareguin PREUS, incloure informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei així com els impostos aplicables i les despeses d’enviament.
 • f) Codis de conducta als quals estigui adherit, si s’escau.

1.2 Informació i formalismes obligatoris en el procés de compra online.

1.2.1 Informació accessible ABANS de realitzar la comanda (contractar).

A més del compliment dels requisits en matèria d’informació que s’estableixen a l’apartat anterior, la propietària de la pàgina web haurà, abans d’iniciar el procediment de contractació, posar a disposició del destinatari, de forma permanent, fàcil i gratuïta, informació clara, comprensible i inequívoca sobre els següents aspectes:

 • a) Els diferents tràmits que s’han de seguir per tancar el contracte.
 • b) Si el prestador arxivarà el document electrònic en què es formalitzarà el contracte i si aquest serà accessible.
 • c) Els mitjans tècnics que la propietària posa a la seva disposició per identificar i corregir errors en la introducció de dades.
 • d) La llengua o llengües en què podrà formalitzar el contracte.
 • La Llei permet incloure aquesta informació (punts a, b, c i d) en l’AVÍS LEGAL general.

 • e) Les CONDICIONS GENERALS a les quals hagi d’estar subjecte el contracte, si s’escau, de manera que aquestes puguin ser emmagatzemades i reproduïdes pel destinatari.

EXCEPCIONS: El prestador no té l’obligació de facilitar la informació assenyalada a l’apartat anterior quan:

 • 1. Els dos contractants així ho acordin i cap d’ells tingui la consideració de consumidor.
 • 2. El contracte s’hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent.

1.2.2 Informació POSTERIOR a la realització de la comanda.

La propietària està obligada a confirmar la recepció de la comanda a l’emissor, per algun dels següents mitjans:

 • a) La tramesa d’un justificant de recepció per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a l’adreça que l’acceptant hagi assenyalat, en el termini de les vint-i-quatre hores següents a la recepció.
 • b) Directament a la mateixa pàgina web, sempre que es permeti al consumidor guardar aquesta informació.

Igual que a l’apartat anterior, no serà necessari confirmar la recepció de l’acceptació d’una oferta quan:

 • 1. Els dos contractants així ho acordin i cap d’ells tingui la consideració de consumidor.
 • 2. El contracte s’hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent, sempre que aquests mitjans no siguin utilitzats amb l’exclusiu propòsit d’eludir el compliment d’aquesta obligació.

A efectes de prova, es recomana que el procés de contractació es realitzi mitjançant un sistema que permeti acreditar que l’usuari accepta les condicions i confirma la compra dels productes un cop ha pogut accedir a aquestes condicions.

2. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA LOPD

A més de les obligacions establertes per la LSSICE, s’han de tenir en compte les obligacions generals derivades de la LOPD que s’estaran complint pel fet d’haver contractat el servei en aquesta pàgina web:

 • a) Registre de fitxers a l’AEPD.
 • b) Complir amb el deure d’INFORMACIÓ i CONSENTIMENT.
 • c) Contractes amb ENCARREGATS DEL TRACTAMENT.
 • d) Complir amb les mesures de seguretat del RD1720/2007.

3. ALTRES OBLIGACIONS

Hem de tenir en compte que, al marge de les obligacions indicades, que són les més importants en qualsevol procés de compra per internet i que forcen a incloure una sèrie de formalismes previs a la implantació de la pàgina web, hi ha més obligacions derivades d’altres normes de caràcter general que poden afectar qualsevol nou establiment (ja sigui real o virtual), el procés de compra o fins i tot els destinataris.

Aquesta normativa l’haurem de tenir present en el moment de redactar les condicions generals de contractació i a l’hora de prestar el servei (per exemple, el termini per procedir a la devolució d’una comanda en virtut de la Llei de Consumidors).

Les normes més importants són:

 • a) Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals.
 • b) Llei 44/2006 de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris.
 • c) RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU).
 • d) Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels usuaris i consumidors.

CONCLUSIONS

La venda de productes per internet ve regulada específicament per la LSSICE i la LOPD, però també cal tenir en compte altres lleis que poden afectar directa o indirectament la forma de prestar el servei.

La majoria de les obligacions que s’estableixen són de caràcter formal. El més recomanable es disposar a la pàgina web, de forma accessible mitjançant enllaços, la següent informació: ‘avís legal’, ‘política de privacitat’, ‘política de cookies’ i ‘condicions generals de contractació’ (pels e-commerce). Aquests texts els hi proporciona la nostra plataforma a la seva àrea documental.

A més, pel cas dels e-commerce el procés de compra s’ha de fer de manera que quedi clar que el consumidor pot accedir a la informació necessària abans de contractar, que accepta les condicions i que, un cop realitzada la contractació, pugui accedir ( i guardar ) la confirmació.

La nostra plataforma li proporciona unes ‘condicions generals de contractació’ genèriques però haurà de revisar-les perquè s’ajustin a la seva activitat en funció de les diferents normatives que li puguin afectar segons la tipologia dels productes o serveis venuts, com hem mencionat anteriorment.

Per tot això, li recomanem que en cas d’una botiga online, porti a terme una auditoria completa en matèria de LSSICE perquè les condicions s’ajustin del tot a la seva activitat.

Si vol portar a terme una auditoria a mida en aquesta matèria, contacti amb nosaltres per fer-li una proposta.

Condicions Generals Contractació LSSICE

1-CONDICIONS D’ÚS I COMPRA www.yourlocalguides.net

El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les que es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (www.yourlocalguides.net) i la compra de serveis en la mateixa (d’ara endavant, les “Condicions”). Li preguem que llegeixin atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies abans d’usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions no ha d’usar aquesta pàgina web.

Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents al moment de celebració de cada Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o a falta d’aquest, en el moment d’ús de la pàgina web seran les que li resultin aplicables.

Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

2-LES NOSTRES DADES

La venda de serveis a través d’aquesta pàgina web es realitza sota la denominació ALEIX TORNÉ NAVARRO, organització unipersonal donada d’alta d’activitats econòmiques amb domicili en Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona).

3-LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè es tractaran de conformitat a l’establert en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques i es corresponen amb la realitat.

4-ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

 • i. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o contractació de serveis legalment vàlids.
 • ii. No realitzar cap contractació de serveis fals o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una contractació d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.
 • iii. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Sinó ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar el seu contracte de serveis. En realitzar una contractació de serveis a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

5-DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els serveis que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web no requereixen cap entrega material que requereixin un enviament postal o similar.

6-CÓM ES FORMALITZA EL CONTRACTE

Per realitzar una contractació de serveis, haurà de seguir el procediment de compra online, efectuant-ne degudament el pagament. Després d’això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva contractació (la “Confirmació de Comanda”). El contracte per a la compra d’un servei entre vostè i nosaltres (el “Contracte”) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la “Confirmació de Comanda”.

7-DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les contractacions de serveis estan subjectes a la disponibilitat de la realització dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats en quant al realització del servei, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre serveis substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests serveis substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que vostè pogués haver abonat.

8-ENTREGA

Sense prejudici de l’establert en la clàusula 7 anterior respecte de la disponibilitat dels serveis i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem realizar el servei abans de la data de lliurament que figura en la Confirmació de Comanda en qüestió o bé, si no s’especifiqués cap data de lliurament, en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de la Confirmació de Comanda.

No obstant això, podrien produir-se retards per raons tals com l’esdeveniment de circumstàncies imprevistes o l’època de l’any de contractació.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de realització o bé anul·lar la contractació del servei amb el reemborsament total del preu pagat. Ha de tenir en compte, en qualsevol cas, que habitualment no realitzem activacions de servei els dissabtes ni els diumenges.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” quan estiguin els serveis actius i comunicats al contractant.

9-IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible activar el servei de la seva comanda, intentarem comunicar explicant-li la causa i buscant la sol.lució.

En cas que transcorreguts 60 dies des de la comunicación no es resolt satisfactòriament l’activació del servei, entendrem que desitja desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè descomptant-ne exclusivament les despeses directes de gestió i financeres que se’n puguin haver derivat (comisions de transferències, Paypal, etc…)

10-TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels usos dels serveis contractats seran al seu càrrec a partir del moment de la seva activació.

Vostè adquirirà l’ús dels serveis quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, inclosos les despeses que se’n poguéssin derivar.

11-PREU I PAGAMENT

El preu dels productes o serveis serà el que s’estipuli a cada moment a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. A pesar que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes o serveis que vostè ha encarregat, l’informarem al més aviat possible i li donarem l’opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Sinó aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total segons s’exposa en les nostres “Despeses d’enviament” si en fós e cas.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit a les que haguem enviat una Confirmació de Comanda.

Una vegada que hagi decidit els serveis que desitja contractar el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol·licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. A més, si és vostè un usuari registrat, disposa d’un detall de totes les comandes realitzades a l’apartat ‘El meu Compte’.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard,etc… que contempli i permeti la pasarel.la de pagament PayPal.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que garanteix total seguretat en la transmissió de les dades a través de la plataforma PayPal.

12-COMPRA COM A CONVIDAT

Aquesta pàgina web no permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat.

13-IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

De conformitat amb el que es disposa a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels serveis s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti.

14-POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

14.1 Dret legal a desistir de la compra

Dret de desistiment

Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Per exercir el dret de desistiment, vostè haurà de notificar-nos a ALEIX TORNÉ NAVARRO, a l’adreça, Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona), escrivint-nos al correu electrònic [email protected] o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del Contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, tot i que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, descompta-ne exclusivament les despeses directes de gestió o financeres. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver desactivat els serveis.

14.2 Dret contractual de desistiment

No es contempla cap dret contractual de desestiment del contracte durant un any natural després de l’activació del servei, però s’otorga el dret de desactivació dels serveis sense devolució de l’import satisfet.

14.3 Disposicions comuns

Vostè no tindrà dret a desistir del Contracte l’objecte del qual sigui el subministrament d’algun dels productes següents:

 • i. SERVEIS DE VISIBILITAT

Vostè assumirà el cost i risc de l’ús dels serveis, tal com s’ha indicat anteriorment. Si tenen algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

14.4 Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que al moment de l’activació del servei no s’ajusta a l’estipulat en el Contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del servei en qüestió, on l’indicarem la forma de procedir.

Procedirem a examinar detingudament el servei i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució del servei s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució del servei no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna mancança, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden en tot cas exempts els drets reconeguts per la legislació vigent.

15-RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol servei adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest servei.

No obstant l’anterior, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els següents casos:

 • i. En cas de frau o falsedat fraudulenta; o
 • ii. En qualsevol assumpte en el que fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior i en la mesura en què legalment es permeti, i tret que en les presents Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • i. pèrdues d’ingressos o vendes:
 • ii. pèrdua de negoci;
 • iii. lucre cessant o pèrdua de contractes;
 • iv. pèrdua d’estalvis previstos; y
 • v. pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina

A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.

Totes les descripcions dels serveis i informacions que figuren en aquesta pàgina web es subministren como a “cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a realizar-li serveis que siguin conformes amb el Contracte, responent davant de vostè de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que haguem presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables.

Amb l’abast que permeti la llei, excloem totes les garanties, excepte aquelles que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors i usuaris.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

16-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o a els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què l’hi autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

17-VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa re-adreça.

18-LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivada del seu ús.

19-COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

20-NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord al que es disposa en la clàusula 19 anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar un comanda.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament tramitades en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada per el receptor.

21-CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents.

Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com a tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

22-ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre uns altres, els següents:

 • i. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • ii. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • iii. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • iv. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • v. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • vi. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
 • vii. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entendrà que les nostres obligacions derivades de Contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

23-RENÚNCIA

La falta de requeriment per la nostra banda del compliment estricte per la seva banda d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un Contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per la nostra banda dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni limitació alguna en relació amb aquests drets o accions ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.

Cap renúncia per la nostra banda a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.

Cap renúncia per la nostra banda a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte es farà efectiva, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l’apartat de Notificacions anteriors.

24-NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

25-ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions establertes pels dos abans d’aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció que disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa a les presents Condicions.

26-EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

27-LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de serveis a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona (ES).

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

28-COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les a través del nostre formulari de contacte.

ANNEX: Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de ALEIX TORNÉ NAVARRO

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Comanda número:

Nom del consumidor:

Adreça del consumidor:

Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)

Data:


Comments are closed