Avís legal

Les dades identificatives del prestador dels serveis són:

  ALEIX TORNÉ NAVARRO (d'ara endavant el prestador)
  Camí del Verder, 30
  08480 L’Atmella del Vallès (Barcelona) Spain
  NIF.: 44009279K
  Tel.: +34 696447732
  E-Mail: info@yourlocalguides.net

1.OBJECTE i ACCEPTACIÓ:

El prestador com responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús de la web o blog propietat del prestador. A través de la Web, el prestador facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts.

La simple navegació pel lloc web del prestador atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal, així com la Política de Privacitat, la Política de Cookies i qualsevol altre text legal aplicable.

Tipus d’usuaris:

Usuaris: tots aquells que accedeixin a la web, pel mer accés tindran la condició d’usuaris. Els usuaris poden accedir lliurement sense pagar una contraprestació a la informació publicada sobre visites, rutes i excursions i guies professionals.

Guies Professionals: guies turístics amb carnet oficial poden oferir els seus serveis i publicar les seves visites, rutes i excursions segons l’estipulat en les Condicions Generals de Contractació.

El prestador es reserva el dret a modificar el present Avís Legal, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, sent suficient la seva publicació en el lloc web.

2.CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS:

2.1. Accés i ús de la Web.

La prestació dels serveis de la Web per part del prestador té caràcter gratuït per a tots els usuaris que accedeixen lliurement a la web i sense cap contraprestació poden accedir a informació sobre rutes turístiques i contactar amb els guies professionals.

La web és una web informativa que posa en contacte a usuaris amb guies turístics oficials, el prestador no actua com a agència de viatges ni com a intermediari en la contractació de les visites guiades i no cobra comissió per això.

2.2.Registre d’Usuari.

Per als usuaris no s’exigeix la prèvia subscripció o registre, a través del “Formulari de contacte habilitat amb el Guia” l’usuari pot posar-se en contacte amb el guia professional.

Els guies professionals per a publicar les seves visites, rutes i excursions hauran de registrar-se a través del formulari “Registre de Guia” segons les Condicions Generals de Contractació

2.3.Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’usuari i el guia professional ha de ser veraç. A aquest efecte, els usuaris i guies garanteixen l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de la web.

Serà responsabilitat dels guies professionals mantenir tota la informació facilitada a través de la web permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real i a les característiques de les visites, rutes i excursions publicades en la web. En tot cas, els usuaris i els guies professionals seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin i dels perjudicis que causin al prestador o a tercers.

2.4.Obligació de fer un ús correcte de la Web.

Usuaris i guies professionals es comprometen a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’usuari i el guia s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol enunciatiu, però no exhaustiu, es comprometen a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • (a) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 • (b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
 • (c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • (d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • (e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
 • (f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions de qualsevol naturalesa relatives als productes o serveis oferts pels guies professionals i uns altres tercers a través de la Web, ni de la informació continguda en pàgines Web de tercers accessibles mitjançant enllaços d’hipertext.

Aquesta Web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina Web.

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la Web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina Web.

4.COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.
En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra
Política de Cookies.

5.ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts i webs de tercers. Atès que des de la Web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, el prestador no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç a contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitantatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina Web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7.XARXES SOCIALS

L’informem que el prestador pot estar present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se seguidors del prestador en les xarxes socials (i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. El prestador tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que el prestador consideri no apropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, el prestador es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

8.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

YourLocalGuides.net és una marca registrada. Tots els altres noms, marques o productes de companyies i institucions esmentats en la web, són marques registrades dels seus respectius propietaris.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

Queden prohibits qualssevol recursos tecnològics o tècnics, pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se amb o sense lucre dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de la Web. En particular queda prohibida qualsevol alteració la Web que pugui afectar el seu actual contingut, tals com enllaços, hiperenllaços, emmarcat (“framing”), o similars. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o Comunitari.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9.LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina Web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granollers.


Comments are closed